Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 19.06.2018 /utorok/ o 18:00 hod.Vytlačiť
 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení


z v o l á v a m
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční
dňa 19.06.2018 /utorok/ o 18:00 hod.

v priestoroch zasadačky Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu
2. Zloženie sľubu poslanca
3. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Chorvátsky Grob za rok 2017
4. Informácia z komisie pre Územné plánovanie o Zámena pozemkov pod MŠ na Pezinskej vs. pozemok pri Bizmayeri – p.Magál
5. Informácia od riaditeľky ZŠ s MŠ - Školský rok 2018/2019
6. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
7. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na Podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb – Denný stacionár pre seniorov Čierna Voda
8. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine – Vodozádržné opatrenia Čierna Voda
9. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy – Cyklotrasa Chorvátsky Grob
10. Spoluúčasť obce – Telocvičňa pri ZŠ Javorová Alej
11. Komunitný plán obce 2018-2020
12. Návrh na určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 – 2022
13. Správa o prerokovaní ZaD 1/2017
14. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k nebytovému priestoru (AVS, s.r.o.)
15. Správy Hlavného kontrolóra.
16. Rôzne a interpelácie poslancov
17. Záver


Ing. Radovan Benčík
starosta obce


 
 

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Chorvátskom GrobeVytlačiť
 


 
 

Oznámenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Chorvátskom GrobeVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Zn.17/2018Vytlačiť
 


 
 

Návrh na vyvlastnenie - Dialnica D1-Bratislava-Senec, skapacitnenie, I.etapa (Bratislava -Triblavina) katastralne územie Chorvátsky GrobVytlačiť
 


 
 

Návrh na obmedzenie vlastníckeho práva - Dialnica D1-Bratislava-Senec, skapacitnenie, I.etapa (Bratislava -Triblavina) katastralne územie Chorvátsky GrobVytlačiť
 


 
 

Návrh na obmedzenie vlastníckeho práva - Dialnica D1-Bratislava-Senec, skapacitnenie, I.etapa (Bratislava -Triblavina) katastralne územie Chorvátsky GrobVytlačiť
 


 
 

Návrh na vyvlastnenie - Dialnica D1-Bratislava-Senec, skapacitnenie, I.etapa (Bratislava -Triblavina) katastralne územie Chorvátsky GrobVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebnik: Ing. Juraj Škvarka a Ing. Marta Škvarková

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/402

Dátum vyvevsenia: 11.06.2018

Dátum zvesenia:     26.06.2018


 
 

Komunitný plán obce 2018-2022 - NávrhVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce za rok 2017Vytlačiť
 

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.

 

Priloha c.1. Hodnotiaca sprava k ZU 2017 ZU Hodnotiaca správa PR 2017 .pdf ZU Hodnotiaca správa PR 2017 .pdf (302.2 kB)

 
 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne :

prenájom nebytového priestoru o výmere 50m2 : nachádzajúci sa v nebytovej budove, vedenej v katastri nehnuteľností ako "zdravotné stredisko", označenej súpisným číslom 472, nachádzajúcej sa na parcele registra "C" č. 375/12, zapísanej na liste vlastníctva č. 602, k.ú. Chorvátsky Grob, obec: Chorvátsky Grob, okres: Senec

od prenajímateľa : Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,
pre nájomcu : AVS, s. r. o., Panenská 7, Bratislava 811 03,
za nájomné : určené obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob,

na dobu : neurčitú, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom prevádzkovania zákazníckeho centra nájomcu pre občanov Chorvátskeho Grobu


 
 

webygroup

Úvodná stránka