Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Chorvátsky Grob

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania Vytlačiť
 

Stavebník: Lucia Mikušová a Roman Mikuš

Lokalita: Kukučínova

Parcelné číslo: 1587/876 a 1598/12

Dátum vyvesenia: 06.10.2017

Dátum zvesenia :  21.10.2017


 
 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavbyVytlačiť
 

Stavebník: Peter Pajser a Stanislava Pajserová

Lokalita: PH3

Parcelné číslo : 1656/464

Dátum vyvesenia: 06.10.2017

Dátum zvesenia  : 21.10.2017


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Verejná obchodná súťažVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu „Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 1/2017" a žiadosť o zaslanie stanoviska

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Chorvátsky Grob, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podl'a § 4 odst.3 písm. j) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na základe požiadavky verejnosti

oznamuje

v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona predĺženie termínu pre

prerokovanie návrhu „Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č.1/2017" v termíne do 27.10. 2017.

Predmetom navrhovanej zmeny územného plánu je zmena funkčného využitia riešeného územia s cieľom vytvoriť predpoklady pre rozvoj obytnej zóny určenej pre výstavbu rodinných domov.

Riešené územie sa nachádza vo východnej časti obce pri Hlbokej ceste a susedí s existujúcou zástavbou rodinných domov.

Spracovateľom Územného plánu obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č.1/2017 je spoločnosť AUREX, spol. s r.o., Bratislava, hlavný riešiteľ: Ing. arch. Ľubomír Klaučo, autorizovaný architekt.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov je Ing. arch. Marek Adamczak, osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 361

Návrh „Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 1/2017" je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe, v digitálnej forme je zverejnený na internetovej stránke obce Chorvátsky Grob (www.chorvatskygrob.sk).

V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona je verejnosť oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

Pripomienky je potrebné zaslať písomne na adresu: Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte alebo v podateľni obce.

 

S pozdravom

 

Ing. Radovan Benčík

                                                                                                     starosta obce

 

Kontaktná osoba: Mária Tomanová, tel.: 02/322 230 01, maria.tomanova@chorvatskygrob.sk

 


 
 
Položky 7-11 z 11

Verejné obstarávanie

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHODVytlačiť
 

 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD


Dňom 1.11.2015 bol vo verejnom obstarávaní zavedený nový inštitút - Register konečných užívateľov výhod na ÚVO (ďalej len “RKUV“). 

Verejný obstarávateľ - môže uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorí má v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - súčinnosť na uzavretie zmluvy - úspešní uchádzači, podľa odseku 10 zákona o verejnom obstarávaní, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod.

V zmysle uvedeného preto verejný obstarávateľ môže od uvedeného termínu vo verejnom obstarávaní (zákazky od 5.000,00 € bez DPH), ktoré bolo začaté po tomto termíne uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý je zaregistrovaný v RKUV na ÚVO, viď. link: 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-podnikatelov/informacie-k-registru-konecnych-uzivatelov-vyhod--4d0.html 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Chorvátsky Grob 
IČO: 00304760 
Nám. Josipa Andriča č. 17 , 90025 Chorvátsky Grob 

Úrad pre verejné obstarávanie - vestník:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4126


 
 
Položky 1-1 z 1

webygroup

Úvodná stránka