Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Chorvátsky Grob

Úradná tabuľa

Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016- 2020 a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2006 Z.z v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020" a návrhu strategického dokumentu,sa uskutoční v utorok 27.02.2018 o 10:00,  

na Okresnom úrade Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava, na 1. poschodí  - v zasadacej miestnosti č.1.R.01

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle MŽP SR

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Na základe stanovenia novej lehoty k verejnému prerokovaniu k správe o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 "  a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2006 Z.z v znení neskorších predpisov nový termín na predkladanie stanovísk verejnosti k správe, najneskôr do 02.03.208 na adresu: Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomašikova 46, 832 05 Bratislava


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Stavba :       Športová ulica

Stavebnik:    EKOBUNGALOV s.r.o.

Lokalita:       STRED

Parcelné čísla: register "C" parcela číslo 247/2, 247/7, 249/7, 249/8, 249/9, 249/10, 249/11, 295/2, 2349/1, 2368/2, register "E" parcela číslo 294/2, 4656 k.ú. Chorvátsky Grob

Dátum vyvesenia: 14.02.2018

Dátum zvesenia:   01.03.2018


 
 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Beata Hrdá a Marek Hrdý

Lokalita: PH2

Parcela číslo: 1658/469

Dátum vyvesenia: 08.02.2018

Dátum zvesenia:   22.02.2018


 
 
Položky 1-3 z 3

Verejné obstarávanie

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHODVytlačiť
 

 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD


Dňom 1.11.2015 bol vo verejnom obstarávaní zavedený nový inštitút - Register konečných užívateľov výhod na ÚVO (ďalej len “RKUV“). 

Verejný obstarávateľ - môže uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorí má v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - súčinnosť na uzavretie zmluvy - úspešní uchádzači, podľa odseku 10 zákona o verejnom obstarávaní, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod.

V zmysle uvedeného preto verejný obstarávateľ môže od uvedeného termínu vo verejnom obstarávaní (zákazky od 5.000,00 € bez DPH), ktoré bolo začaté po tomto termíne uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý je zaregistrovaný v RKUV na ÚVO, viď. link: 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-podnikatelov/informacie-k-registru-konecnych-uzivatelov-vyhod--4d0.html 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Chorvátsky Grob 
IČO: 00304760 
Nám. Josipa Andriča č. 17 , 90025 Chorvátsky Grob 

Úrad pre verejné obstarávanie - vestník:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4126


 
 
Položky 1-1 z 1

webygroup

Úvodná stránka