Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Chorvátsky Grob

Úradná tabuľa

Rozhodnutie MDV SR o povolení zmeny stavby pred dokončenímVytlačiť
 

R O Z H O D NU T I E

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, podľa zákona č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny úrad) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e zmenu stavby pred dokončením


na stavbu: „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“, 

 

Celý dokument si môžete stiahnuť ako prílohu tohoto oznamu.

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 20.3.2018

Dátum zvesenia: 

 


 
 

Oznámenie o zrušení pobytuVytlačiť
 


 
 

Návrh na obmedzenie vlastníckeho právaVytlačiť
 

"Diaľnica D1 Bratislava - Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava-Triblavina)"

NDS 0047004/2018


 
 

Návrh na obmedzenie vlastníckeho právaVytlačiť
 

"Diaľnica D1 Bratislava - Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava-Triblavina)"

NDS 0047008/2018


 
 

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie: Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENAVytlačiť
 

Zmena strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENA je zverejnená na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Konzultácie k oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomašíková 46, 832 05 Bratislava 3, počas celého procesu zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín dohodnúť vopred telefonicky - 0961046685 alebo mailom jana.malikova@minv.sk).

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe, najneskôr do 27.03.208 na adresu: Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomašikova 46, 832 05 Bratislava 

Pre veľký počet dotknutých obcí bude Oznámenie k nahliadnutiu len vo vybraných obciach:

  1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1
  2. mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
  3. mesto Pezinok, Radnčné nám. 7, 902 01 Pezinok
  4. mesto Senec, Mierové nám. č.8, 903 01 Senec

 

 

 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 
Položky 1-6 z 6

Verejné obstarávanie

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHODVytlačiť
 

 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD


Dňom 1.11.2015 bol vo verejnom obstarávaní zavedený nový inštitút - Register konečných užívateľov výhod na ÚVO (ďalej len “RKUV“). 

Verejný obstarávateľ - môže uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorí má v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - súčinnosť na uzavretie zmluvy - úspešní uchádzači, podľa odseku 10 zákona o verejnom obstarávaní, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod.

V zmysle uvedeného preto verejný obstarávateľ môže od uvedeného termínu vo verejnom obstarávaní (zákazky od 5.000,00 € bez DPH), ktoré bolo začaté po tomto termíne uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý je zaregistrovaný v RKUV na ÚVO, viď. link: 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-podnikatelov/informacie-k-registru-konecnych-uzivatelov-vyhod--4d0.html 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Chorvátsky Grob 
IČO: 00304760 
Nám. Josipa Andriča č. 17 , 90025 Chorvátsky Grob 

Úrad pre verejné obstarávanie - vestník:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4126


 
 
Položky 1-1 z 1

webygroup

Úvodná stránka