Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Chorvátsky Grob

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 19.06.2018 /utorok/ o 18:00 hod.Vytlačiť
 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení


z v o l á v a m
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční
dňa 19.06.2018 /utorok/ o 18:00 hod.

v priestoroch zasadačky Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu
2. Zloženie sľubu poslanca
3. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Chorvátsky Grob za rok 2017
4. Informácia z komisie pre Územné plánovanie o Zámena pozemkov pod MŠ na Pezinskej vs. pozemok pri Bizmayeri – p.Magál
5. Informácia od riaditeľky ZŠ s MŠ - Školský rok 2018/2019
6. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
7. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na Podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb – Denný stacionár pre seniorov Čierna Voda
8. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine – Vodozádržné opatrenia Čierna Voda
9. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy – Cyklotrasa Chorvátsky Grob
10. Spoluúčasť obce – Telocvičňa pri ZŠ Javorová Alej
11. Komunitný plán obce 2018-2020
12. Návrh na určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 – 2022
13. Správa o prerokovaní ZaD 1/2017
14. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k nebytovému priestoru (AVS, s.r.o.)
15. Správy Hlavného kontrolóra.
16. Rôzne a interpelácie poslancov
17. Záver


Ing. Radovan Benčík
starosta obce


 
 

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Chorvátskom GrobeVytlačiť
 


 
 

Oznámenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Chorvátskom GrobeVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Zn.17/2018Vytlačiť
 


 
 

Návrh na vyvlastnenie - Dialnica D1-Bratislava-Senec, skapacitnenie, I.etapa (Bratislava -Triblavina) katastralne územie Chorvátsky GrobVytlačiť
 


 
 

Návrh na obmedzenie vlastníckeho práva - Dialnica D1-Bratislava-Senec, skapacitnenie, I.etapa (Bratislava -Triblavina) katastralne územie Chorvátsky GrobVytlačiť
 


 
 
Položky 1-6 z 14

Verejné obstarávanie

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHODVytlačiť
 

 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD


Dňom 1.11.2015 bol vo verejnom obstarávaní zavedený nový inštitút - Register konečných užívateľov výhod na ÚVO (ďalej len “RKUV“). 

Verejný obstarávateľ - môže uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorí má v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - súčinnosť na uzavretie zmluvy - úspešní uchádzači, podľa odseku 10 zákona o verejnom obstarávaní, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod.

V zmysle uvedeného preto verejný obstarávateľ môže od uvedeného termínu vo verejnom obstarávaní (zákazky od 5.000,00 € bez DPH), ktoré bolo začaté po tomto termíne uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý je zaregistrovaný v RKUV na ÚVO, viď. link: 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-podnikatelov/informacie-k-registru-konecnych-uzivatelov-vyhod--4d0.html 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Chorvátsky Grob 
IČO: 00304760 
Nám. Josipa Andriča č. 17 , 90025 Chorvátsky Grob 

Úrad pre verejné obstarávanie - vestník:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4126


 
 
Položky 1-1 z 1

webygroup

Úvodná stránka