Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Chorvátsky Grob

Úradná tabuľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM Vytlačiť
 

Žiadateľ: Stanislava Krajčovičová
Lokalita: Panónsky Háj 2
Miesto: 1658/487
Vyvesenie: 18.09.2019
Zvesenie: 02.10.2019


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA POVOLENIE USKUTOČNENIA VODNEJ STAVBYVytlačiť
 

Stavebník: VDB Development, s.r.o.。 Gajova 4,811 09 Bratislava, ICO:50455729
Lokalita: Kukučínova
Vyvesené: 17.09.2019
Zvesené: 02.10.2019


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIAVytlačiť
 

Žiadateľ: PhDr. Peter Baláž
Lokalita: Panónsky Háj 2
Miesto: 1658/837
Vyvesenie: 10.09.2019
Zvesenie: 25.09.2019
 


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petície - proti povoleniu výstavby čerpacej stanice pohonných hmôt v lokalite PROMCEN na Čiernej Vode v Chorvátskom GrobeVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIAVytlačiť
 

Stavebník: VBD Development s.r.o.
Lokalita: Kukučínová
Parc. č.: 1587/150, 1587/917, 1587/924, 1587/925, 1587/926, 1587/932, 1587/934, 1587/953, 2901/75, 2901/80, 2901/72, 2901/74, 2901/76, 2901/79, 2901/78, 2901/77, 2901/73, 2901/83, 2901/82, 2901/87, 2901/85, 1587/786, 2901/81, 2901/84, 2901/923, 2901/86, 2901/88 v katastrálnom území Chorvátsky Grob.
Stavba: Bytové domy Kukučínová 2 (SO-01 Bytový dom A, SO-02 bytový dom B) a Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami  , prípojky inžinierskych sietí, vjazd na pozemok, spevnené plochy, dažďová kanalizácia, oplotenie
Chorvátsky Grob, Kukučínova

Vyvesené dňa :   4.9.2019

Zvesené dňa :      19.9.2019


 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA Vytlačiť
 

Stavebník: Ing. Július Krištofík
Lokalita: Na pasienku
Parc. č.: 1591/11, 1591/13, 1591/124, 1591/274, 1591/275, 1591/950, 1591/951, 1652/1 v katastrálnom území Chorvátsky Grob
Stavba: Dva bytové domy s polyfunkciou (stavby na bývanie a podnikanie), prípojky inžinierskych sietí
Vyvesené dňa: 27.8.2019
Zvesené dňa: 17.9.2019


 
 
Položky 1-6 z 8

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Chorvátsky Grob - Čierna Voda, verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská, Triblavinská a Hlavný dvor – I. etapa – Pezinská ul., Vajnorská ul.Vytlačiť
 


 
 

VO Multifunkčné ihrisko 2018 novemberVytlačiť
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

-  Názov adresy a kontaktné údaje

-  Názov organizácie: Obec Chorvátsky Grob

-  Adresa organizácie: Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

-  IČO: 00304760

-  Kontaktná osoba: Ing. Radovan Benčík, starosta obce

-  Telefón: +421 2322 230 01

-  E-mail: starosta@chorvatskygrob.sk sekretariat@chorvatskygrob.sk

- Internetová adresa organizácie (URL): www.chorvatskygrob.sk


Výzva na predkladanie ponúk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): http://www.chorvatskygrob.sk/verejne-obstaravanie.html od 21.11.2018 v súlade s inštrukciami Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športuna rok 2018 pre zverejňovanie súťažných dokumentov.

Názov predmetu zákazky: Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Javorová Alej
(Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018)

Hlavný kód CPV: CPV 45236110–4 stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Druh zákazky: Uskutočnenie stavebných prác
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stručný opis: Predmetom zákazky je výstavbe viacúčelového multifunkčného ihriskas umelou trávou o rozmeroch 36 x 18 m pri ZŠ Javorová Alej v obci Chorvátsky Grob v časti Čierna Voda. Podrobnosti predmetu zákazky a zostavenia ponúk sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá bude zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa.

Predpokladaná hodnota zákazky: 39.258,066 € bez DPH (položky oceňované uchádzačom). Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 1) Najnižšia cena v € s DPH – 95 bodov

2) Dĺžka realizácie v kalendárnych dňoch – 5 bodov
Dĺžka trvania zákazky: do 60 kalendárnych dní od platnosti a účinnosti ZOD.

Podmienky účasti:

a) Doklad o oprávnení uskutočňovať požadované stavebné práce, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým je:
- aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická

osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), alebo
- aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

Predkladané doklady musia byť predložené ako originály, resp. ich úradne overené platné kópie.
b) Uchádzač musí v súlade s § 34 ods.1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov preukázať, že disponuje minimálne jednou osobou s požadovanou praxou a skúsenosťami v profesii stavbyvedúci - osobaodborne spôsobilá na výkon činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíchpredpisov.

Od stavbyvedúceho sa vyžaduje:
- minimálne tri roky odbornej praxe stavbyvedúceho
- získané osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní skúšky

odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho Uchádzač predloží za stavbyvedúceho nasledovné doklady:

-  životopis alebo údaje o odbornej praxi preukazujúce splnenie podmienky účasti, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
- meno a priezvisko stavbyvedúceho,
- názov a sídlo objednávateľa, resp. zamestnávateľa stavbyvedúceho,

- čas plnenia zmluvy, resp. pracovných povinností (od - do: mesiac a rok),
- stručný popis predmetu zmluvy, resp. rozsah stavebných prác, ktoré stavbyvedúci

zabezpečoval (min. 2 akcie),
- tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa alebo zamestnávateľa, u ktorého si

možno overiť tieto údaje (pre min. 2 akcie uvedené v predchádzajúcej položke),

-  platné osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre

činnosť stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo porovnateľný doklad, príp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie, tzn. ekvivalentný doklad vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedenú činnosť v krajine svojho sídla.

Predkladané doklady musia byť predložené ako originály, resp. ich úradne overené platné kópie.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti môže postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ak uchádzač nesplní podmienky účasti podľa bodov a) a b) výzvy na predkladanie ponúknebude jeho ponuka v tomto verejnom obstarávaní zaradená do hodnotenia.

Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2018 17.45 hod.
Termín otvárania ponúk: 28.11.2018 17.50 hod.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2018


 
 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHODVytlačiť
 

 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD


Dňom 1.11.2015 bol vo verejnom obstarávaní zavedený nový inštitút - Register konečných užívateľov výhod na ÚVO (ďalej len “RKUV“). 

Verejný obstarávateľ - môže uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorí má v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - súčinnosť na uzavretie zmluvy - úspešní uchádzači, podľa odseku 10 zákona o verejnom obstarávaní, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod.

V zmysle uvedeného preto verejný obstarávateľ môže od uvedeného termínu vo verejnom obstarávaní (zákazky od 5.000,00 € bez DPH), ktoré bolo začaté po tomto termíne uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý je zaregistrovaný v RKUV na ÚVO, viď. link: 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-podnikatelov/informacie-k-registru-konecnych-uzivatelov-vyhod--4d0.html 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Chorvátsky Grob 
IČO: 00304760 
Nám. Josipa Andriča č. 17 , 90025 Chorvátsky Grob 

Úrad pre verejné obstarávanie - vestník:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4126


 
 

webygroup

Úvodná stránka